10 συμβάσεις εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας

Την πρόσληψη δέκα νέων υπαλλήλων προωθεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την Τρίτη 16 Ιουλίου θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης.

Οι νέες συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου του 2020.

Αναλυτικά οι θέσεις:

ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)- 1 θέση:

Προσόντα:

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
Επαγγελματικές άδειες οδήγησης (Γ΄και Δ΄)
Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία 6 μηνών
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Βεβαίωση εμπειρίας
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Πρώτος μισθός:€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων: Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς

ΔΕ Συνοδών-5 θέσεις:

Προσόντα:

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή απολυτήριο Λυκείου
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός: €858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς 1
Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κατερίνης 1
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κατερίνης 1
Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Σερρών 1
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Σερρών 1

ΔΕ Οδηγών-4 θέσεις:

Προσόντα:

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
Επαγγελµατική Ικανότητα (ΠΕΙ)
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Αντίγραφο άδειας
Αντίγραφο ΠΕΙ
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός: €858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων
Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κατερίνης 1
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κατερίνης 1
Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Σερρών 1
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Σερρών 1

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο