167 νέες προσλήψεις Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Ενημέρωση για την κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Πυροσβεστική: «Ενημέρωση Υποψηφίων επί των διαδικασιών κάλυψης των εκατόν εξήντα επτά (167) κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».

Οι Επιτροπές Πρόσληψης των ΔΙ.Π.Υ.Ν., στην οποία υπάγεται διοικητικά η Υπηρεσία, που υπέβαλαν την αίτησή τους οι εκατόν εξήντα επτά (167) επιλαχόντες – επιτυχόντες, μέχρι την 07-08-2019 ημέρα Τετάρτη και Ω:10.00′, θα επιδώσουν στους υγειονομικά κατάλληλους υποψηφίους πρόσκληση για την υποβολή τους στις αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ της ανωτέρω (α) σχετικής.

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν την 08-08-2019 ημέρα Πέμπτη και Ω:07.30′ στους αθλητικούς χώρους, που θα καθορίζονται στην προαναφερόμενη πρόσκληση κάθε Υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι κατά την διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, καθώς και αθλητική περιβολή (αθλητικές φόρμες και υποδήματα).

Οι υποψήφιες, που κυοφορούν, επιτρέπεται να συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνο εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού τους, στην οποία ρητά να αναφέρεται, ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους και από αυτήν δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα στην υγεία αυτών και στα κυοφορούμενα.
Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr).

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο