172 θέσεις εργασίας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Σε ανοιχτή διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών με τίτλο «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», με το οποίο προβλέπεται στελέχωση της νέας Αρχής με προσωπικό.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στην ΑΠΑ συνιστώνται 172 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

115 θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
42 θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
13 θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής
Για τις ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας και των Συμβούλων Διοικητή της υποπερ. αα) της περ. α του άρθρου 23 συστήνονται 5 θέσεις συνεργατών εκ των οποίων 1 τουλάχιστον θέση πληρούται από υπάλληλο με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου. Επίσης, δύναται να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω διαδικασιών και χρηματοδότησης του προγράμματος συμβουλευτικών υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.), προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες συμβούλου σε τεχνικά, νομικά, αεροπορικά και άλλα θέματα.

Στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), το οποίο εφαρμόζεται ειδικά εν προκειμένω για όλες τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισμό ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αρχής.

Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης, στις θέσεις Χειριστών, Ηλεκτρονικών και Μηχανικών της Α.Π.Α. τοποθετείται προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, ή/και ΔΕ εφόσον κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις/άδειες χειριστών Α/Φ ή μηχανικών Α/Φ και διαθέτουν αντίστοιχη προϋπηρεσία ή εμπειρία τουλάχιστον κατά τα 10 τελευταία έτη στο σχετικό αντικείμενο.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 και στη συνέχεια θα λάβει το δρόμο της Βουλής προς ψήφιση.

Πηγή: workenter.gr

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ