18 θέσεις εργασίας στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ (Θεσσαλονίκη)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

 • μία θέση (1) Συντονιστή Έργου ΩΡ-001
 • μία θέση (1) Διοικητικού Υπάλληλου ΩΡ-002
 • μία θέση (1) Ψυχολόγου ΩΡ-003
 • μία θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΩΡ-004
 • δύο θέσεις (2) Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή ΩΡ-005
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον ΩΡ-006
 • μία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή ΩΡ-007
 • τέσσερις θέσεις (4) Παιδαγωγού ΩΡ-008
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Εθελοντών ΩΡ-009
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Mobile School ΩΡ-010
 • μία θέση (1) Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΩΡ-011
 • δύο θέσεις (2) Street-worker ΩΡ-012
 • μία θέση (1)Υπεύθυνου Τροφοδοσίας και Τεχνικής Υποστήριξης ΩΡ-013

 

 1. Συντονιστής Έργου ΚΩΔ ΩΡ-001

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σε περίπτωση που απαιτείται από το βασικό πτυχίο
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον συντονισμό και διαχείριση Εθνικών, Περιφερειακών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης ευπαθών ομάδων, και κατά προτίμηση για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού
 • Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Τα καθήκοντα του συντονιστή αφορούν τα εξής:

 • Τη διαχείριση και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν τους ωφελούμενους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την παροχή κατευθύνσεων στα μέλη του προσωπικού για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Την παροχή ομαδικής και ατομικής εποπτείας, με βάση το από κοινού αποφασιζόμενο πλαίσιο.
 • Την τήρηση των αρχών και των μέσων της παρέμβασης
 • Την υποστήριξη και εμψύχωση των στελεχών δίνοντας οδηγίες και πλαίσιο
 • Την εκπροσώπηση της δομής σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις και τον Τύπο.
 • Την διασύνδεση του οικονομικού αντικειμένου με το φυσικό.
 • Τη διοικητική οργάνωση, τη σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων
 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης και ειδικότερα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
 • Τον συντονισμό της διαδικασίας της αξιολόγησης και της έκδοσής της
 • Την συνοδεία των ωφελουμένων εκτός δομής

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Δες όλες τις θέσεις εργασίας ΕΔΩ!