30 προσλήψεις στον ΕΟΔΥ

Με 30 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ Ιατρών (30 θέσεις)

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Ε.Ο.Δ.Υ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει το υπόδειγμα εξωτερικής σήμανσης, όπως αποτυπώνεται παρακάτω. Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 15:00 για την παραλαβή των αιτήσεων

Πηγή: workenter.gr

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ