37 νέες θέσεις εργασίας στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη – πλήρωση τριάντα επτά (37) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019.
Η προκήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο του Οργανισμού και περίληψή της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του Ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για τις υπό προκήρυξη θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του συνυποψήφιου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την προσβολή των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.).

Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψήφιων στον αιτούντα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Διαβάστε τη προκήρυξη εδώ

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο