458 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Την πρόσληψη 458 οπλιτών και εφέδρων ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς
160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο 3 ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων 3 ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους έως την 13/11/2020 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω:

Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον µέχρι την 13 Νοεμβρίου 2020 και εφόσον διανύεται το τελευταίο τετράµηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων
Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: [email protected], εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Πηγή: workenter.gr

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο