6 κρίσιμα σημεία για την πρόσληψη στον ΟΣΕ

Έξι κρίσιμα σημεία που αποκρυπτογράφηση τους οδηγεί στην πρόσληψη, «κρύβει» η προκήρυξη των 160 θέσεων στον ΟΣΕ.

Σημειώστε:

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το μόνο το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9. Οποιοδήποτε άλλο είναι άκυρο. Το συγκεκριμένο έντυπο αφορά αποκλειστικά φύλακες
Υπάρχει όριο ηλικίας για την πρόσληψη: 18 έως 55 ετών
Η ανεργία αποδίδει έως 225 μόρια: 25 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας, από 4 πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες
Η εμπειρία που γίνεται αποδεκτή και μοριοδοτείται είναι μόνο αυτή που έχει συνάφεια με την ειδικότητα του φύλακα. Προσοχή: ειδικά για αυτή την προκήρυξη – παρότι αφορά την κατηγορία ΥΕ – δεν γινεται αποδεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, μόνο το φύλακα
Η εμπειρία που αποκτήθηκε στο δημόσιο αποδίδει έως 972 μόρια: 20 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους με ανώτατο όριο τους 72 μήνες
Η εμπειρία που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα δίνει έως 612 μόρια: 10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους μήνες με ανώτατο όριο τους 72 μήνες
Παράδειγμα υπολογισμού εμπειρίας

Υποθέτουμε ότι υποψήφιους διαθέτει προϋπηρεσία φύλακα στο δημόσιο 8 μηνών και εμπειρία 40 μηνών σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα

Τα μόρια που θα δηλώσει στην αίτηση είναι 548.

Αναλύονται ως εξής:

Δημόσιο: 160 μόρια (8Χ20)
Ιδιωτικός τομέας: 388 μόρια (για τους πρώτους 36 μήνες 360 μόρια και για τους υπόλοιπους 4 μήνες 28 μόρια)
Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί, πιθανότατα, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ