917 θέσεις στο Υπουργείο Τουρισμού

Με 917 θέσεις ενισχύονται τα ΙΕΚ του υπουργείου Τουρισμού.

Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή καταρτιζομένων, των εξής ειδικοτήτων:

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία) (382 θέσεις)
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF) (385 θέσεις)
Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (100 θέσεις)
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (50 θέσεις)

Για την εισαγωγή τους στα ΙΕΚ Τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
Να είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η φοίτηση είναι δωρεάν και αποτελείται από πέντε εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Μηχανογραφημένη Αίτηση που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή Πιστοποιητικού Γέννησης
Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr και θα αναρτηθούν στα Ι.Ε.Κ. του υπουργείου Τουρισμού.

Οι επιτυχόντες σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως, ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το ΙΕΚ στο οποίο έχουν εισαχθεί, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό Φορέα Υγείας ή ιδιώτη Ιατρό
Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά, σε αποκλειστικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, από την Δευτέρα 26 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 (από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες).

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ