Αλλαγές στη μοριοδότηση & πρόσληψη των συμβασιούχων

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού καθώς και σε ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, καθορίζει νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ το οποίο θα ψηφιστεί εντός του 2020.

Παράλληλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθορίζεται η μοριοδότηση ΙΔΟΧ για πρόσληψη με σκοπό την ανατιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για τις οποίες ο γενικός κανόνας είναι ότι η διάρκεια απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο 12 μηνών.

Πιο συγεκριμένα η μοριοδότησή τους θα γίνεται με τα εξής κριτήρια

α. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: 200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες. Άνεργος θεωρείται ο υποψήφιος που έχει 4 τουλάχιστον μήνες ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε συνεχείς πλήρεις μήνες. Θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί 4μηνο κατά τον χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.

β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ: 50 μονάδες για κάθε τέκνο.

γ. ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 50 μονάδες για κάθε μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα κατά τους ν.860/1979 και 3454/2006, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα δε τέκνα τους απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα του ενός έστω γονέα. Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 200 μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.

δ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ: 40 μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια 3 παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ε. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 40 μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου κριτηρίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο υποψήφιος λαμβάνει μοριοδότηση 240 μονάδων.

στ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ: 30 μονάδες για καθένα από τα 2 πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το 3ο τέκνο.

ζ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ: 50 μονάδες για κάθε τέκνο. Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος, ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

η. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 50 μονάδες για κάθε μέλος, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του ή αυτό που στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του. Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου/ας οι ιδιότητες του μονογονέα και του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.

Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο Φορέα. Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι 2 ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας και δεν είναι δυνατή η οικειοθελής συναίνεση αυτών για την επιλογή τους, διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων μελών της ίδιας οικογένειας.

θ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Οι μονάδες του βαθμού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 40 και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό 20. Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την Ανακοίνωση.

Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ: 2ος τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ: 30 μονάδες. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: 50 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα: 100 μονάδες. Υποψήφιος ΠΕ και ΤΕ που διαθέτει σωρευτικά τα κριτήρια του 2ου τίτλου σπουδών, του μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 180 μονάδες.

Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας ΥΕ δεν βαθμολογείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού με το συγκεκριμένο άρθρο χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας.

ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. «Οι διατάξεις του κριτηρίου Β και Γ της παρ.1 του αρ.1 εφαρμόζονται αναλόγως».

ια. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Υποψήφιος με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 3.

ιβ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ/ΗΣ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Υποψήφιος με γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο