ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 500 νέες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 500 νέες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ. Δείτε πως θα κάνετε την αίτηση

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σύμφωνα με την ΣΟΧ1Α/2019 του ΑΣΕΠ καθορίζεται από την 3/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 π.μ. μέχρι και την 12/4/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 14067/15-2-2019 Ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής .
Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτήριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ,Εθνικής Αντίστασης
8, Άλιμος Τ.Κ. 17456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 15:00 .

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται :τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ1Α/2019”.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων .
Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ: http://ek.oaed.gr/SOXAithseis2019 προκειμένου να συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet στην εφαρμογή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.

Βρείτε αγγελίες εργασίας στην Ελλάδα.