ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις εξπρές στους ΦΔΠΠ – Ποιοι θα έχουν προβάδισμα

Με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος ανοίγει ο δρόμος για νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ και που θα αφορά μόνιμες προσλήψεις εξπρές στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)

Συγκεκριμένα με την τροπολογία επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.), μετά την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας τους. Καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία σύστασης των οργανικών θέσεων προσωπικού (υποβολή αιτήματος στο ΑΣΕΠ, προκήρυξη θέσεων, ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας, προσόντα κ.λπ.) καθώς και η διαδικασία έγκρισης των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας των ΦΔΠΠ.

Οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν θα συνεχίσουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), μέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων προς πρόσληψη με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. ή ι.δ.α.χ. Η ισχύς των εν λόγω ρυθμίσεων αρχίζει από 20-2-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του προαναφερόμενου νόμου).

Οι ΦΔΠΠ όπως αναφέρει η τροπολογία ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό τους και την πρώτη τους πιλοτική εφαρμογή, κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο ως ένας θεσμός περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και ένα «εργαλείο» διαμόρφωσης και υλοποίησης συνεργατικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Όπως αναφέρει η τροπολογία του ΥΠΕΝ, προκύπτει επιτακτική ανάγκη της οργανωτικής τους διάρθρωσης με τρόπο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω η αναγνώριση της σπουδαιότητας του ρόλου των ΦΔΠΠ κατά τρόπο μόνιμο και διαρκή και η αναγκαιότητα για την αδιάλειπτη και αδιατάρακτη λειτουργία τους, καθιστούν άκρως απαραίτητη τη δυνατότητα στελέχωσης τους με μόνιμο προσωπικό.

Περαιτέρω ορίζεται ότι:

Όσοι θα διοριστούν στις κατά τα ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις μετά την σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους, τουλάχιστον 10 έτη από το διορισμό τους, και μέχρι την συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.

Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται, οι συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. θα λήξουν αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΦΔΠΠ. Εργαζόμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ΦΔΠΠ με συμβάσεις εργασίας ι.δ.α.χ. κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ι.δ.α.χ. κατά την οριζόμενη διαδικασία.

Η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει το σύνολο των κατά τα ανωτέρω συνιστώμενων θέσεων, καλύπτεται για το έτος 2019 από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου. Από το 2020 και εφεξής, η μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από την επιχορήγηση που λαμβάνει έκαστος ΦΔΠΠ, από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο.

Οι ΦΔΠΠ επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν ρυθμίσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας αναφορικά με ειδικές ικανότητες ή προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού ι.δ.ο.χ. καθώς και με την απασχόληση του προσωπικού πέραν του ωραρίου ή σε βάρδιες, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας της περιοχής, με παράλληλη δυνατότητα για πρόβλεψη χορήγησης ημερών ανάπαυσης.

Για την πρόσληψη προσωπικού ι.δ.ο.χ. στους ΦΔΠΠ ισχύουν οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο χρονικό διάστημα  της συνολικής διάρκειας διαδοχικών συμβάσεων έως 24 μήνες θα εκκινεί από την ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης, ανεξαρτήτως εάν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ιδίου εργοδότη και ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα.

Ως προς τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού που διενεργούνται, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Η ανωτέρω ειδική εμπειρία προϋποθέτει ενεργή και χωρίς διακοπή σύμβαση, στον συγκεκριμένο ΦΔΠΠ, για τον οποίο προκηρύσσεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση εργασίας πρέπει να έχει ως απώτατο χρόνο έναρξής της την 31 Δεκεμβρίου 2015. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία .

Βρείτε αγγελίες εργασίας στην Ελλάδα.