Χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις στα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Καινοτόμες πρακτικές στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχει εισαγάγει ο ΟΑΕΔ ανταποκρινόμενος στις πραγματικές ανάγκες των ανέργων, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Ο ΟΑΕΔ αποτελεί το κύριο όργανο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της αντιμετώπισης της ανεργίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός συνιστά ως δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ), τη βασική δομή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (EES) 2020.
Στόχος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ, εκτός από την μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας και την αύξηση της απασχόλησης, είναι η μείωση της ανεργίας κλάδων και ομάδων ανέργων που
πλήττονται περισσότερο. Για τον λόγο αυτό, πλέον τα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών κατά μείζονα λόγο είναι στοχευμένα, ως προς την ηλικιακή ομάδα, δίνοντας έμφαση στους ανέργους 45 ετών και άνω, στις γυναίκες και στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται ταυτόχρονα, στην τομεακή και γεωγραφική στόχευση καθώς και στην ανάπτυξη συνεργιών με τοπικές αρχές και κοινωνικούς εταίρους που δρουν τοπικά, εγκαινιάζοντας την εξωστρεφή τάση του ΟΑΕΔ στην προσέγγιση των επιχειρήσεων.

Επίσης, τόσο τα νέα, όσο και τα υφιστάμενα από το πρόσφατο παρελθόν προγράμματα απασχόλησης είναι πλέον πιο ευέλικτα καθώς μεταξύ άλλων, έχει απλουστευτεί για τις επιχειρήσεις η διαδικασία ένταξης και καταβολής της ενίσχυσης με την ψηφιοποίηση τους, έχουν αυξηθεί οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και έχουν μειωθεί οι χρόνοι αποπληρωμής τους. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία και ο αριθμός των επισκέψεων των εργοδοτών στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, οι οποίοι εξυπηρετούνται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Επιπλέον, τα προγράμματα απασχόλησης έχουν γίνει πιο ελκυστικά για τις επιχειρήσεις, καθότι αξιολογούνται διαρκώς και βελτιώνονται οι όροι τους ή απαλείφονται “αγκυλώσεις” που τα είχαν καταστήσει αναποτελεσματικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν γίνει οι εξής θετικές παρεμβάσεις:

α) Έχει καταργηθεί η υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης,

β) Έχει αυξηθεί το ποσό και ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου, ενώ

γ) έχει μειωθεί ο χρόνος παραμονής του ανέργου στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ως προαπαιτούμενο για την υπόδειξή του στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Η υιοθέτηση των συνεχώς ανοικτών προγραμμάτων (open framework programmes) χωρίς κλειστές προθεσμίες για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις, καθώς και η προκήρυξη των προγραμμάτων σε επαναλαμβανόμενους κύκλους, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τις προσλήψεις που πραγματικά χρειάζονται και να επωφελούνται των κινήτρων που παρέχουν τα προγράμματα απασχόλησης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ