Δημιουργείται “Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία”

Στην τελική ευθεία για την δημιουργία στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του «Μητρώου Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία», στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζομένων με αδήλωτη εργασία. Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση συστάθηκε Επιτροπή με 16 μέλη η οποία θα εξετάσει όλες τις περιπτώσεις των προστίμων και θα παραδώσει το πόρισμα της μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Αναλυτικότερα στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας θα δημιουργηθεί μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία.

Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμόδιες για την τήρηση και άμεση ενημέρωσή του μητρώου.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο υπουργός Εργασίας οι παραβατικές συμπεριφορές που θα εντοπίζονται από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου θα καταγράφονται στο μητρώο και θα ακολουθούν για πάντα την επιχείρηση, αποκλείοντας από μειώσεις του μη μισθολογικού κόστους, αλλά και την ένταξη σε ευνοϊκά προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Μετά την εισήγηση της επιτροπής θα ακολουθήσει η σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ρυθμίζει τα εξής:

α. την διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και κυρίως προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά πράξεως διοικητικών κυρώσεων, δικαίωμα προηγουμένης ακροάσεως του παραβάτη εργοδότη, την διαδικασία επανελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μείωσης προβλεπόμενου προστίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα

β. κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο Παραβατών, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διάρκεια διατήρησης των στοιχειών στο Μητρώο, τη χορήγηση στοιχείων σε τρίτους, κάθε αναγκαίο θέμα για την τήρηση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, καθώς και τους όρους, το είδος και τη διάρκεια εξαίρεσης των παραβατών από ρυθμίσεις εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο