ΕΦΚΑ: Προθεσμίες και δικαιολογητικά για 448 προσλήψεις

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 448 προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Οι προσληπτέοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν στις κατά τόπους οργανικές μονάδες (όπως ορίζεται παρακάτω) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου το προσληπτέο πρόσωπο πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος

Οι προσληπτέοι/ες των οργανικών μονάδων του Νομού Αττικής καλούνται να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στο Τμήμα Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων & Αξιολόγησης Αναγκών, Αγ. Κωνσταντίνου 8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, 3ος όροφος κατά τις ώρες 12.00-15.00, καθημερινά.

Οι προσληπτέοι των οργανικών μονάδων που εδρεύουν στους λοιπούς νομούς θα πρέπει να απευθύνονται στο Υποκατάστημα στο οποίο θα προσληφθούν. Για τις διευθύνσεις των Υποκαταστημάτων πατήστε εδώ.

Προσοχή:

Οι προσληπτέοι/ες για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 106 – 139, 141-143, 145-151, 153, 156, 159, 161-174, 176-179, 181, 189-191, 193-198, 213, 216-223, 226, 230-232, 234, 235, 237-248, 251-254, 256-274, 281-286, 289, 290, 293-295, 297, 304, 310, 312, 315-323, 325, 327, 331-337, 348, 358-361, 363-374, 376, 378-380 θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 05/09/2019.

Οι προσληπτέοι/ες για τους κωδικούς θέσεων 103-105, 140, 144, 155, 160 θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 06/09/2019 – 16/09/2019.

Οι προσληπτέοι/ες για τους κωδικούς θέσεων 152, 154, 157-158, 182-188, 199-212, 214-215, 225, 227-229, 255, 275-280, 288, 296, 298-303, 313, 314, 339-347, 349-357, 375, 382, 383 θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 01/12/2019 – 11/12/2019.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (27.08.2019).

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ