Ποιοι δικαιούνται άδεια για ανεύρεση άλλης εργασίας;

Κατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας, μία εκ των παρεπόμενων υποχρεώσεων του εργοδότη, θεωρείται βάσει του άρθρου 677 του Αστικού Κώδικα, η παροχή στον εργαζόμενο ελεύθερου χρόνου (αδείας) προκειμένου να αναζητήσει νέα απασχόληση. Συγκεκριμένα, το άρθρο ορίζει ότι : «Όταν καταγγελθεί η σύμβαση, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο για να βρει άλλη εργασία, εφόσον δεν του μένει διαφορετικά κατάλληλος χρόνος γι’ αυτό το σκοπό.»

Η έκταση της άδειας αυτής που δε προσδιορίζεται από το νόμο, αφήνεται να προσδιορισθεί από τα συναλλακτικά ήθη, τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τις ανάγκες τις επιχείρησης. Σύμφωνα πάντως με το άρθρο, ως άδεια θα πρέπει να νοηθεί η ολιγόωρη αποχή από την εργασία τις μέρες που παρουσιάζεται αντίστοιχη ανάγκη.

Η υποχρέωση αυτή, ισχύει για την περίπτωση της καταγγελίας και όχι σε άλλες περιπτώσεις λύσης της σύμβασης και εφόσον η καταγγελία γίνει με προθεσμία, γιατί η αξίωση γεννιέται μετά την καταγγελία της σύμβασης.

Παράλληλα, γίνεται δεκτό, ότι χωρεί ανάλογη εφαρμογή και στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, για το αμέσως πριν από το χρόνο λήξης της χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με το ζήτημα αν ο εργαζόμενος διατηρεί ή όχι το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό κατά τη διάρκεια της απουσίας του για εύρεση άλλης εργασίας, ο νόμος δε το ρυθμίζει. Ωστόσο, βάσει του άρθρου 657 του Αστικού Κώδικα «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.»

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο