Έως πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για τις προσλήψεις Λιμενοφυλάκων;

Ξεκίνησε η υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων του πίνακα επιτυχόντων και των πινάκων επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2019 όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης.

Εν λόγω ενστάσεις θα πρέπει, να υποβληθούν απευθείας στο ΑΣΕΠ και εντός προθεσμίας, έως και την πάροδο της 24ης Ιουλίου 2020.

H ένσταση επιτρέπεται για όλες τις διαδικασίες του οικείου διαγωνισμού (π.χ. ελέγχου δικαιολογητικών, μοριοδότησης, υψομέτρησης, υγειονομικών εξετάσεων, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών) για λόγους νομιμότητας και θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.

Στην ένσταση που κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., πρέπει να επισυνάπτεται και παράβολο 20 ευρώ άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο τελικός Πίνακας Επιτυχόντων και οι τελικοί ανά κατηγορία/υποκατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το Α.Σ.Ε.Π. τυχόν ενστάσεων.

Βρείτε τη θέση εργασίας που αναζητάτε σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ