Εθνικές Εκλογές 2019: Το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών συνεργείων

Το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας που συστήθηκαν για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου περιλαμβάνεται σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Οι εργαζόμενοι θα εργάζονται μέχρι τις 12 Ιουλίου πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση.

Εκλογική αποζημίωση

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται καθορίζεται στο ποσό των 1.800 ευρώ με την επιφύλαξη των επομένων εδαφών:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των 310 ευρώ

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται στο ποσό των 800 ευρώ

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό των 350 ευρώ

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των 1.750

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των 1.750 ευρώ

στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των 130 ευρώ

ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα έξι (66) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρι-σης, έως είκοσι δύο (22) άτομα, Προμηθειών και Υποδο-μών, έως είκοσι εννέα (29) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα τρία (43) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως δέκα (10) άτομα, καθορίζεται στο ποσό 2.400 λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτε-λούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και για τη συγκέντρωση, με-τάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Ποια είναι τα συνεργεία

Στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, του Εθνικού Τυπογραφείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των
εκλογών.

Εκλογική εργασία

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των βεβαιώνεται, ως εξής:

– Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας
των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

– Για το προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας.

– Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, από τον οικείο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

– Για το προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου, από το Νομικό Σύμβουλο.

– Για το προσωπικό της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, από τον οικείο Επίτροπο.

– Για το προσωπικό της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών), από τον οικείο
Προϊστάμενο.

– Για το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών

– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Συντονιστή

– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών από τον οικείο Περιφερειάρχη

– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.

Αριθμός απασχολουμένων

Ειδικότερα, ορίζεται ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά υπηρεσιακή μονάδα:

Στο Υπουργείο Εσωτερικών:

– Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 630.

Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια, πλην της μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας και της άδειας άνευ αποδοχών, θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράξουν πραγματική εκλογική εργασία.

Επίσης, εξαιρούνται οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς και αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριακόσιους είκοσι (320), από τους οποίους οι υπηρετούντες στις Διευθύνσεις της χωρικής περιφέρειας Αττικής θα
απασχοληθούν στα εκλογικά συνεργεία του Υπουργείου Εσωτερικών και οι λοιποί στις Περιφέρειες στις οποίες είναι χωρικά εγκατεστημένες οι οικείες Διευθύνσεις.

Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατόν ογδόντα έναν (181).

– Oι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6).

– Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6).

– Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα (10).

– Πέντε (5) υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τρεις (3) υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και ένας (1) υπάλληλος του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για το χρονικό διάστημα από 28-06-2019 έως και 08-07-2019.

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών,

β) ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών και της Διεύθυνσης Οικονομικού,

γ) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και

δ) ένας (1) υπάλληλος από κάθε Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού.Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον: α) οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, β) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και γ) δύο (2) έκτων υπηρετούντων υπαλλήλων στα Τμήματα Διοίκησης Λέσβου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και οι Προϊστάμενοι αυτών.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο