Καθηγητής

Δάσκαλος για ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, Πεύκα