Νέες προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού επτά (7) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για τα Υποκαταστήματα ΕΛΓΑ, 2 στο Υποκατάστημα Ηρακλείου, 3 στο Υποκατάστημα Κοζάνης, 1 στο Υποκατάστημα Καβάλας και 1 στο Υποκατάστημα Ιωαννίνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1/17-1-2019 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δνση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected] μέχρι την Παρασκευή 25 -1-2019, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ να δηλώσουν περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα (Ηρακλείου, Κοζάνης, Καβάλας και Ιωαννίνων ) καθορίζοντας σειρά προτίμησης.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, β) Τίτλο σπουδών,
γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.

δ) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ^επεξεργασίας κειμένων ϋ)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ β) στο δικτυακό τόπο του ΕΛΓΑ (www.elga.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα την διαδρομή: Διαγωνισμοί Προσλήψεις Προσωπικού -> Εποχικό Προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: [email protected] . Για την επιβεβαίωση της παραλαβής θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.

Επισημάνσεις:
1. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο.

2. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

3. Αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο α) η άσκηση εργασίας που έχει σχέση με το αντικείμενο του ΕΛΓΑ β) η διατήρηση Καταστήματος Κτηνιατρικών Φαρμάκων ή Κτηνιατρείου σε περιφερειακή ενότητα της γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης .

Ανακοίνωση

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 

Δες όλες τις θέσεις εργασίας ΕΔΩ!