ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για 75.000 θέσεις στις κατασκηνώσεις

Αναρτήθηκαν στις, 10.05.2019, τα προσωρινά αποτελέσματα (μητρώα δικαιούχων και παρόχων) στο πλαίσιο του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από τις 13.05.2019 και ώρα 08:00 μέχρι και τις 15.05.2019 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.05.2019 και ώρα 14:00. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο