ΟΑΕΔ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ΛΑΕΚ του 2020;

Ξεκινούν οι αιτήσεις στις 7 Ιανουαρίου για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν προγράμματα κατάρτισης για υλοποίηση για το έτος 2020.

Ειδικότερα σήμερα δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24% ) για το έτος 2020, σύμφωνα με τη διατύπωση γνώμης της επιτροπής ΕΛΕΚΠ (αρ. 661/44/03.12.2019) και την με αριθμό. 5993/94/17.12.2019 απόφασή του Δ.Σ του Οργανισμού.

Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ καλεί τους εμπλεκομενους φορείς να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. Στο πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως ισχύει.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωµα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόµενους σε αυτήν για το έτος 2020.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συµµετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόµενοι σε αυτή, σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις.

Η εργοδοτική εισφορά 0,24%, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται µε τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

• Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
• Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Τα χρήματα που κάθε επιχείρηση δικαιούται, εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση το 70% από τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής:

Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί). Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το 0,24% και με το 70% για να προκύψει το συνολικό ποσό που έχει διαθέσιμο η εταιρεία για σεμινάρια.

Ελάτε στη μεγαλύτερη σελίδα με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο