Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τους Ειδικούς Φρουρούς;

Καθορισμένα είναι τα έντυπα και τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελό του ο υποψήφιος Ειδικός Φρουρός που θα συμμετάσχει στην προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πλέον ο δρόμος για την έκδοση του διαγωνισμού είναι ”ανοιχτός”, καθώς -μετά την έκδοση του προσχεδίου- απομένει η δημοσίευση της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συγκρατήσουν τα εξής:

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου
Ο διαγωνισμός θα εμπεριέχει όλα τα δεδομένα που αφορούν σε αριθμό θέσεων, προθεσμίες, διευθύνσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στην μπορούν από τώρα να κάνουν την αναγκαία προεργασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν:

Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών – Απολυτήριο Λυκείου
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη, δεν υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους

Οι υποψήφιοι υποβάλουν κατά περίπτωση -για να τεκμηριώσουν ιδιότητες των πρόσθετων προσόντων- τα εξής:

Φωτοαντίγραφο πτυχίου δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας “Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών”
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2)
Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα

Αυτεπάγγελτα η Ελληνική Αστυνομία θα αναζητήσει και θα βρει τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία
Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του επιτυχόντα
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο