Ποιες δυνατότητες δίνονται στους εργοδότες με τα νέα μέτρα;

Τρεις νέες δυνατότητες δίνονται στον εργοδότη με βάση την νέα ΠΝΠ 2-5-2020 και έτσι μπορεί να ρυθμίζει κάθε θέμα που ανάγεται στην οργάνωση και την λειτουργία της επιχείρησής του.

Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έχει αναδιαμορφωθεί, με προσωρινό βέβαια χαρακτήρα.

Έτσι, η νέα Π.Ν.Π. στις 02.05.2020 εισήγαγε νέες, έκτακτες, ρυθμίσεις, που αφορούν τόσο τις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις όσο και αυτές, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής και πλέον από 04.05.2020 επαναλειτουργούν. Συγκεκριμένα, η νέα Π.Ν.Π. παρέχει στον εργοδότη 3 νέες δυνατότητες.

Πρώτον:

Ο εργοδότης δύναται να παρατείνει, μέχρι 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης.05.2020, την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων εργασίας που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Όμως, στην περίπτωση αυτή προστατεύεται τόσο η ίδια η θέση εργασίας όσο και οι όροι της σύμβασης. Έτσι, ο εργοδότης δεν μπορεί να προβεί σε απολύσεις των εργαζομένων του για όσο χρόνο βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς της παράτασης της αναστολής και μέχρι την πάροδο 45 ημερών από την λήξη αυτής. Επιπλέον, δεν μπορεί να μεταβάλει το είδος και τους ατομικούς όρους εργασίας των εργαζομένων, που επιστρέφουν μετά την λήξη της παράτασης της αναστολής και για 45 ημέρες μετά από αυτή. Ο τελευταίος αυτός περιορισμός έχει την έννοια, μεταξύ άλλων, ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να συμπεριλάβει τους εργαζομένους αυτούς στο προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησής του, δηλαδή κατ’ ουσίαν δεν μπορεί να τους θέσει σε σύστημα εκ περιτροπής εργασίας.

Δεύτερον:

Με την εν λόγω Π.Ν.Π. πλέον ο εργοδότης μπορεί να ανακαλέσει οριστικά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. Όμως, ως προϋπόθεση ο νομοθέτης έθεσε ότι θα πρέπει να ανακληθούν οι συμβάσεις τουλάχιστον του 40% των εργαζομένων αυτών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. Ανώτατο όριο των συμβάσεων που μπορούν να ανακληθούν οριστικά δεν υπάρχει.

Τρίτον:

Ο εργοδότης είτε πρόκειται για επιχείρηση που πλήττεται σημαντικά είτε για επιχείρηση της οποίας η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά την αναστολή των συμβάσεων εργαζομένων του προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές επιχειρησιακές ανάγκες. Έτσι, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και η επιχείρηση που παραμένει κλειστή με κρατική εντολή μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά την αναστολή των συμβάσεων ορισμένων εργαζομένων, προκειμένου να εκτελέσουν προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν την επανέναρξη της λειτουργίας της.

Τέλος, η νέα Π.Ν.Π., στα πλαίσια της ευελιξίας που παρέχει στους εργοδότες, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης του ωραρίου των εργαζομένων τους, σύμφωνα με το ωράριο της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν το ωράριο του εργαζομένου ξεκινάει στις 9 το πρωί, αλλά το ωράριο της επιχείρησης πλέον άρχεται στις 10 το πρωί, τότε και ο εργαζόμενος θα προσέλθει στην εργασία του την ώρα αυτή. Όμως, πρέπει ιδιαιτέρως να υπογραμμιστεί ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών και άρα ούτε το είδος της απασχόλησης από πλήρη σε μερική.

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο