Πότε ο εργαζόμενος κάνει κατάχρηση των δικαιωμάτων του;

Καταχρηστικά ασκείται το δικαίωμα «όταν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος» (βλ. άρθρο 281 του ΑΚ).

Τα κριτήρια διαπίστωσης της κατάχρησης, τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη και ερμηνεύονται κάθε φορά ανάλογα με τις ειδικότερες περιστάσεις της άσκησης του δικαιώματος, είναι αντικειμενικά και δεν εξαρτώνται απόλυτα από τα κίνητρα, που ώθησαν τον δικαιούχο στην άσκηση του δικαιώματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αυξημένη -λόγω των αναγκαστικής φύσεως διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας- προστασία των δικαιωμάτων του εργαζόμενου υποχωρεί προς όφελος του εργοδότη. Ειδικότερα, στην περίπτωση αξίωσης από πλευράς του εργαζόμενου μισθών υπερημερίας θεωρείται ότι, ασκείται αυτή καταχρηστικά, εάν ο εργαζόμενος κακόβουλα παραμένει με τη θέλησή του για μακρό χρονικό διάστημα άνεργος και αποφεύγει δολίως να φροντίσει για την ανεύρεση εργασίας.

Επίσης κρίνεται, ότι καταχρηστικά ενεργεί ο εργαζόμενος που επί μακρό χρόνο αδρανεί να ασκήσει το δικαίωμά του και συνεπεία ης άσκησής του αυτής θα προκληθεί η έγερση αγωγών και άλλων εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης, η οποία ήδη βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση και οφείλει στο Δημόσιο.

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση του εργοδότη από μόνη της δεν προκαλεί την καταχρηστικότητα στην άσκηση των δικαιωμάτων από μέρους του εργαζόμενου. Εάν, όμως, ο εργοδότης, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, αναγκάστηκε να διαλύσει την επιχείρησή του, τότε θεωρείται καταχρηστική η εκ μέρους του εργαζόμενου αξίωση καταβολής σε αυτόν των αποδοχών υπερημερίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία σε κάθε μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών αναγράφεται υπόμνηση εκ μέρους του εργοδότη, με την οποία ενημερώνει τους εργαζομένους, ότι μπορούν να υποβάλουν σε αυτόν τυχόν διαφωνίες τους σχετικά με το ύψος των αποδοχών τους μέσα σε ορισμένη προθεσμία και ο εργαζόμενος δεν ενεργεί σχετικώς μέσα στην τασσόμενη προθεσμία και για μακρό χρονικό διάστημα.

Τέλος, ο εργαζόμενος που δικαιούται μειωμένο ωράριο ημερησίως, αλλά κατόπιν δικού του αιτήματος μετατίθεται και εργάζεται σε θέση με πλήρες ωράριο, παραιτούμενος από το ευεργέτημα του μειωμένου ωραρίου, καταχρηστικά αξιώνει μετά από μακρό χρονικό διάστημα την καταβολή αποζημίωσης από τον εργοδότη, επικαλούμενη ακυρότητα της ανωτέρω παραίτησής της.

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο