Προσλήψεις Πυροσβεστών-Οδηγών στα ΕΛ.ΠΕ

Νέες προσλήψεις για απόφοιτους Λυκείου – ΙΕΚ πραγματοποιεί ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.).

Θα καλυφθούνν θέσεις πυροσβεστών – οδηγών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίας CE, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 μηνών τα τελευταία τριών ετών, συναφούς με το αντικείμενο Πυρασφάλειας, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα
Καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Β2 (με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων)
Γνώση χρήσης Η/Υ (επιθυμητό πτυχίο ECDL ή αντίστοιχο).
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Μαΐου.

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος των ΕΛΠΕ

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο