Πρόσληψη Ιατρού στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη ενός ιατρού θέτει σε εφαρμογή η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων άρχισε την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Σημείωση: Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά την ένδειξη: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου» (κωδικός: NUTS: EL303)

Ο προσληφθείς θα καλήυψει έκτακτες υπηρεσίες στο Ορυχείο Κύριου Πεδίου και ΑΗΣ Καρδιάς, στην Κοζάνη.

Δείτε αναλυτικά σχετικά με τη θέση:

ΠΕ Ιατρών: 1 θέση

Προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική ειδικότητα
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου
Εκπλήρωση Αγροτικού

Δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου
βεβαίωση υπουργείου Υγείας
Άδεια ιατρικής ειδικότητας
Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Πρώτος μισθός: €1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων:

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

 

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο