Πυροσβεστική: Προκήρυξη για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, με κατατακτήριες εξετάσεις

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε έξι (6), όπως προέκυψε ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με την υπ’ αριθ. 35167 Φ.300.1/05-06-2019 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριων & σπουδαστών/στριων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020»

Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

Ναυπηγών 1
Νομικής 1
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 1
Αρχιτεκτόνων 1
Πολιτικών Μηχανικών 1
Χημείας 1

Υποβολή και Έλεγχος Δικαιολογητικών:

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Παρασκευή 06/09/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
Στο Παράρτημα (Β) εμφαίνεται αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.

2. Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.
Στο Παράρτημα (Γ) εμφαίνεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

3. Κάθε υποψήφιος μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία/πτυχίο στην οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετέχει. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μίας (εφόσον υποβάλλει τα αντίστοιχα πτυχία), η δηλούμενη σειρά τους στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

4. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος, της ηλικίας ή της κατηγορίας/πτυχίου, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, κατά τις ημερομηνίες από το Σάββατο 14/09/2019 έως και την Κυριακή 15/09/2019 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που λειτουργεί ομοίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.

5. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των εισακτέων του διαγωνισμού, θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. για τη γνησιότητα/εγκυρότητα αυτών.

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ