Τα σημεία-κλειδιά για την Υπηρεσία Ασύλου

Έξι σημεία κλειδιά που διασφαλίζουν σωστή υποβολή υποψηφιότητας στο διαγωνισμό για την Υπηρεσία Ασύλου επισημαίνουν στελέχη του δημοσίου που εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Σημειώστε τα εξής σημαντικά:

Ιδιαίτερη προσοχή στα πτυχία που θα χρησιμοποιηθούν για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να αναγράφονται στην λίστα της προκήρυξης.
Ζητείται μόνο η γνώση αγγλικής γλώσσας. Μόνο αυτής. Ούτε γνώση γαλλικής, ισπανικής ή άλλης γλώσσας. Χρησιμοποιήστε δύο κωδικούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Για διοικητικό προσωπικό είναι απαραίτητο το lower ενώ στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων το επίπεδο γνώσης πρέπει να είναι από advanced και πάνω.
Η εμπειρία πρέπει να είναι συναφής με το βασικό τίτλο σπουδών, μόνο αυτή γίνεται αποδεκτή.
Απαραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ
Η προκήρυξη δεν διαθέτει θέση για πτυχιούχους ΤΕΙ. Αυτό σημαίνει ότι για την ειδικότητα των κοινωνικών λειτουργών απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ. Επιπλέον, για αυτή την ειδικότητα χρειάζεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ταυτότητα μέλους ΣΚΛΕ.
Η ανεργία και η εμπειρία ουσιαστικά κάνουν τη διαφορά και διασφαλίζουν το διορισμό.

 

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο